ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Клуб випускників

Клуб випускників Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА) є добровільним об'єднанням випускників академії. Основним завданням діяльності Клубу є сприяння підвищенню престижу ДДМА шляхом організації й розвитку взаємодії між випускниками, підтримки культурних, творчих і ділових зв'язків з академією. Клуб у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом ДДМА, а також Положенням про клуб випускників.

Місцезнаходження клубу: м. Краматорськ, вул. Академічна, 72.

Положення про клуб випускників

1 Загальні положення

1.1 Клуб випускників Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА) є добровільним об'єднанням випускників академії.

1.2 Основним завданням діяльності Клубу є сприяння підвищенню престижу ДДМА шляхом організації й розвитку взаємодії між випускниками, підтримки культурних, творчих і ділових зв'язків з академією.

1.3 Клуб у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом ДДМА, а також сьогоденним Положенням.

1.4 Місцезнаходження Клубу: м. Краматорськ, вул. Академічна, 72.

2 Мета і завдання Клубу

2.1 Основною метою Клубу є формування й збереження традицій навчального закладу, установлення зв'язку між випускниками, випускниками й академією для створення корпоративних відносин і підтримки наступності в підготовці фахівців.

2.2 Завданнями Клубу є:

 • створення сприятливих умов для об'єднання випускників ДДМА з метою професійної єдності, обміну досвідом, реалізації творчого й наукового потенціалу членів Клубу;
 • сприяння встановленню наступності поколінь студентства, професорсько-викладацького складу й співробітників ДДМА;
 • робота з організації зустрічей і спілкування випускників академії;
 • створення, постійне поповнення й використання членами Клубу бази даних про випускників ДДМА, їх професійних інтересах і можливостях;
 • сприяння професійній підготовці студентів («круглі столи», конференції, практики, стажування), а також виховній роботі зі студентами, у тому числі допомога в діяльності клубів по інтересах, у розвитку творчих колективів;
 • допомога в роботі з профорієнтації молоді, сприяння в організації набору в академію, працевлаштуванні випускників ДДМА;
 • сприяння в налагодженні соціального партнерства, узгодженні й реалізації взаємних інтересів ділових кіл, місцевих органів влади, підприємств, освітніх установ, громадських організацій із ДДМА;
 • надання допомоги в зміцненні матеріально-технічної бази академії;
 • заохочення в різних формах талановитих і активних студентів і аспірантів академії;
 • доведення до випускників новин і актуальної інформації про академію через громадські організації вузу, засоби масової інформації, інтернет та ін.;
 • проведення досліджень, спрямованих на вивчення задоволеності випускників отриманою в академії освітою, для вдосконалювання освітніх програм.

3 Організаційна структура Клубу

3.1 Клуб складається із суспільств випускників.

3.2 Кожне суспільство випускників складається з випускників окремої спеціальності. При формуванні суспільства враховується наступність спеціальностей.

3.3 Керівництво кожним суспільством здійснює голова суспільства й заступник голови, які обираються простою більшістю голосів від присутніх членів суспільства.

3.4 Керівництво діяльністю Клубу здійснюють:

 • загальні Збори Клубу;
 • Рада Клубу, в яку входять голови суспільств випускників спеціальностей, Голова, заступник Голови й відповідальний секретар Ради Клубу, які обираються із числа членів Клубу.

3.5 Вищим керівним органом Клубу є Збори Клубу. Рішення Зборів ухвалюються простою більшістю голосів від присутніх членів Клубу. Збори Клубу:

 • затверджує Положення Клубу, вносить у нього зміни;
 • обирає Раду Клубу строком на 3 року;
 • розглядає й затверджує довгострокові програми діяльності Клубу;
 • ухвалює рішення щодо припинення діяльності Клубу або його реорганізації.

3.6 Рада Клубу:

 • здійснює керівництво діяльністю Клубу в період між Зборами;
 • виконує рішення Зборів;
 • висуває кандидатури Голови Ради, його заступника й відповідального секретаря Ради;
 • ухвалює рішення щодо скликання Зборів, затверджує його повістку;
 • вирішує питання прийняття й виключення зі членів Клубу;
 • затверджує емблему й вимпел Клубу;
 • обирає Почесних членів Клубу.

3.7 Голова Ради Клубу:

 • здійснює керівництво Клубом і координує діяльність усіх його органів і посадових осіб;
 • керує роботою Ради Клубу;
 • представляє Клуб у відносинах з державними, громадськими організаціями й іншими об'єднаннями громадян;
 • виконує функції, визначені метою і завданнями Клубу, а також додатково надані керівними органами Клубу.

3.8 Заступник Голови Ради Клубу:

 • виконує функції Голови Ради Клубу у випадку його відсутності;
 • виконує окремі доручення Голови Ради Клубу.

3.9 Відповідальний секретар Ради Клубу забезпечує технічну організацію роботи Ради Клубу, Збори Клубу, координує виконання поточних завдань, певних Радою Клубу.

4 Права й обов'язки членів Клубу

4.1 Члени Клубу мають право:

 • брати участь у керуванні Клубом, розробці перспективних і поточних планів роботи, обирати й бути вибраним у Раду Клубу;
 • брати участь у зборах Клубу, вільно обговорювати всі розглянуті на них питання відповідно до прийнятих зборів регламентом;
 • одержувати інформаційні й методичні матеріали Клубу, інформацію про рішення Ради й планованих заходах;
 • рекомендувати до зарахування в аспірантуру ДДМА;
 • виявляти матеріальну, консультативну й іншу допомогу для здійснення роботи Клубу.

4.2 Члени Клубу зобов'язані:

 • брати участь у рішенні завдань, що поставлені перед Клубом;
 • брати участь у заходах, проведених за рішенням Ради Клубу;
 • вчасно сповіщати керівництво Клубу про зміну своєї домашньої адреси, телефону, місця роботи, посади.

5 Членство в Клубі

5.1 Членами Клубу можуть бути випускники Донбаської державної машинобудівної академії (Краматорського індустріального інституту), що визнають дане Положення, що й ухвалюють участь у реалізації його мети і завдань.

5.2 Членство в Клубі є добровільним і встановлюється від дня ухвалення рішення Радою Клубу. Прийом до членів Клубу здійснюється по письмовій заяві випускника академії при рекомендації суспільства випускників відповідно до спеціальності.

5.3 За рішенням Ради Клубу фізичним особам може бути привласнене звання Почесного члена Клубу. Почесні члени Клубу можуть не бути його індивідуальними членами. В цьому випадку вони беруть участь у діяльності Клубу із правом дорадчого голосу.

6 Порядок ліквідації й реорганізації Клубу

6.1 Діяльність Клубу може бути припинена шляхом ліквідації або реорганізації за рішенням Зборів Клубу відповідно до справжнього Положення або на підставі чинного законодавства.